ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງ
Petty Patent
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງຍ່ອຍ
Petty Patent
(10) ເລກທີ ແລະ ວັນທີການຈົດທະບຽນ
ສະຖານະ
Filed
(180) ມື້​ໝົດ​ອາຍຸ
(20) ​ເລກທີ ​ແລະ ມື້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
LA E/86 2022.06.03
(40) ​ເລກທີ ​ແລະ ວັນ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່
(86) ເລກທີ ແລະ ວັນທີ ເອກະສານ PCT
(87) and Date ເລກທີ ແລະ ວັນທີ່ ເຜີຍແຜ່ PCT
(85) ວັນ​ທີເອກະສານ​ເຂົ້າ
(30) ລາຍລະອຽດບຸລິມະສິດ
(51) ການຈັດ​ໝວດ​ໝູ່ IPC
(71/73) ຜູ້​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
(LA) ປອ. ບຸນນະໄຊ ວຽນນະໃສ : ບ້ານ ວຽງສາ,​ເມືອງໄຊ,​ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
(72) ຜູ້​ປະດິດສ້າງ
(LA) ປອ. ບຸນນະໄຊ ວຽນນະໃສ : ບ້ານ ວຽງສາ,​ເມືອງໄຊ,​ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
(74) ຊຶ່ບໍລິສັດຕົວແທນ
(54) ຫົວຂໍ້
(LA) ຫົວເຊື້ອອາຫານໜັກໂປຼຕິນສູງ
(57) ບົດສັງເຂບ
(LA)

ການຜະລິດດ້ານກະສິກຳໂດະສະເພາະການລ້ຽງສັດແມ່ນມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສະໜອງສະບຽງອາຫານໃຫ້ກັບມະນຸດໃນທົ່ວໂລກເປັນຕົ້ນແມ່ນການຜະລິດເສດຖະກິດເຊັ່ນ: ງົວ,​ຄວາຍ, ແບ້, ໜູ, ເປັດ, ໄກ່ ແລະ ປາທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດເພື່ອໃຫ້ຮ່າງການໄດ້ຮັບທາດອາຫານໃຫ້ຄົບຫ້າໜູ່ ທີ່ມີໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍ່ຄືທາດຊີ້ນ ຫຼື ໂປຼຕິນທີ່ໄດ້ຈາກສັດເຊັ່ນ: ຊີ້ນ, ປາ,​ນົມ ແລະ ໄຂ່ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະກອບປຸ່ງແຕ່ງອາຫານເພື່ອບໍລິໂພກໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ໃນແຕ່ລະປີປະຊາກອນມະນຸດນັບມຶ້ນັບເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ໃນທາງກັບກັນພື້ນທີ່ຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານມີຂະໜາດຈຳກັດ ແລະ ວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງຜະລິດອາຫານກໍ່ມີປະລິມານບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ການຜະລິດຂອງປະເທດເຮົາໃນປະຈຸບັນໄດ້ຫັນມາປ່ຽນຈາການລ້ຽງແບບປ່ອຍໂດຍອາໃສທຳມະຊາດ ມາເປັນການລ້ຽງແບບວິທະຍາສາດຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນ: ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ເຕັກນິກດ້ານວິຊາການ,​ເຕັກຟໂນໂລຊີ ແລະ ອົງຄວາມຮູ້ໃໜ່ຯເຂົ້ານຳໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ສັດລ້ຽງໄດ້ຢູ່ສະບາຍໃນຄອກທີ່ສະອາດ, ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແທດເໜາະກັບການເປັນຢູ່ຂອງສັດ,​ມີລະບົບການຈັດການທີ່ສະດວກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ-ປະສິດທິຜົນ,​ສັດໄດ້ຮັບອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງໃຫ່ຍໄວ, ໃຫ້ຜົນຜະລິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ. ແຕ່ຢ່າງໄດກໍ່ຕາມການຜະລິດສັດຍັງພົບບັນຫາຈາກສະພາວະຕົ້ນທຶນການຜະລິດທີ່ນັບມື້ຍີ່ງສູງຂື້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນຕົ້ນທຶນຈາກລາຄາອາຫານ ແລະ ວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ໃນການປະກອບໃນສູດອາຫານມີລາຄາສູງຂື້ນໃນທຸກຯປີເພາະວ່າ: ແຫຼ່ງຂອງວັດຖຸດິບ ແລະ ອາຫານສັດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນຳເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດະສະເພາະແມ່ນ ອາຫານສຳເລັດຮູບຂອງສັດຊະນິດຕ່າງໆ,​ວັດຖຸດິບແຫຼ່ງຂອງທາດໂປຼຕິນ, ແຮ່ທາດ ແລະ ວິຕາມິນ ດັ່ງນັ້ນການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງວັດຖຸດິບທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນມາໃຊ້ລ້ຽງສັດ ຫຼື ປະກອບໃສ່ໃນສູດອາຫານເປັນອີກວິທີໜື່ງທີ່ຊ່ວຍລຸດຕົ້ນທຶນໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງສັດລົງໄດ້. ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວຈື່ງໄດ້ມີການຄົ້ນຄິດ ແລະ ພັດທະນາຫົວເຊື້ອອາຫານໜັກໂປຼຕິນສູງ ໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານຊີວະພາບ ທີ່ໃຊ້ໜັກເຂົ້າກັບວັດຖຸດິບອາຫານປະເພດແຫຼ່ງພະລັງງານເຊັ່ນ: ຫົວມັນຕົ້ນ, ເມັດສາລີ,​ກາກມັນຕົ້ນທີ່ໄດ້ຈາກໂຮງງານແປ້ງ ແລະ ພືດຊະນິດຕ່າງໆແລ້ວເພີ່ມຄຸ່ນຄ່າທາງໂພຊະນາການຂອງອາຫານໜັກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນສາມາດນຳໄປໃຊ້ລ້ຽງສັດປະເພດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ງົວ,​ຄວາຍ,​ແບ້, ໜູ, ເປັດ, ໃກ່,​ປາ ແລະ ສັດອື່ນໆເຮັດໃຫ້ສັດໃຫ່ຍໄວ, ໄດ້ຜົນຜະລິດສູງ, ໃຊ້ຕົ້ນທຶນຕໍ່ ແລະ ມີກຳໄລສູງຂື້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຂາດແຄນອາຫານປະເພດແຫຼ່ງຂອງທາດໂປຼຕິນຄຸນນະພາບດີໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາມີນັກຄົ້ນຄ້ວາຫຼາຍທ່ານທັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ພະຍາຍາມຫາແນວທາງເພື່ອລຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດອາຫານສັດ ໃຫ້ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່ໂດຍໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີຕ່າງໆດັ່ງນີ້ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ສານເສີມໃນສູດອາຫານ, ວິທີປັບສູດອາຫານ,​ການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງວັດຖຸດິບທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນມາໃສ່ໃນສູດອາຫານ, ການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຜົນຜອຍໄດ້ຈາກການຜະລິດກະສິກຳ ຫຼື ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ,​ການນຳໃຊ້ສານເຄມີສັງເຄາະ, ການໃຊ້ສານສະກັດທີ່ໄດ້ຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ວິທີການອື່ນໆຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານຊີວະພາບເພື່ອມາເພີ່ມຄຸນຄ່າໂພຊະນາການອາຫານສັດດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆເປັນວິທີປອດໄພ ແລະ ໄດ້ປະສິດທິພາບສູງ ໂດຍສະເພາະ ໃນປະເທດລາວ

 

(58) ການ​ຮຽກຮ້ອງ
ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີ ການດໍາເນີນການ
ຊື່ຂອງລາຍການວັນ​ທີສະຖານະ
Filing2022.06.03Filed
Filing2022.09.30Filed