ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງ
Patent - Foreign
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງຍ່ອຍ
Patent - PCT National Phase
(10) ເລກທີ ແລະ ວັນທີການຈົດທະບຽນ
ສະຖານະ
Filed
(180) ມື້​ໝົດ​ອາຍຸ
(20) ​ເລກທີ ​ແລະ ມື້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
LA P/752 2020.12.28
(40) ​ເລກທີ ​ແລະ ວັນ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່
(86) ເລກທີ ແລະ ວັນທີ ເອກະສານ PCT
(87) and Date ເລກທີ ແລະ ວັນທີ່ ເຜີຍແຜ່ PCT
(85) ວັນ​ທີເອກະສານ​ເຂົ້າ
(30) ລາຍລະອຽດບຸລິມະສິດ
(51) ການຈັດ​ໝວດ​ໝູ່ IPC
(71/73) ຜູ້​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
(LA) SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRT]CTION PUBLIC COMPANY LIMITED) : 32/59-32/60, Sino-Thai Tower, Sukhumvit 21 (Soi Asoke) Road, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110,Thaialnd
(72) ຜູ້​ປະດິດສ້າງ
(LA) SIRISONTHI, Athasit : 299/102 Moo 10, Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn, 10540 Thailand
(74) ຊຶ່ບໍລິສັດຕົວແທນ
(LA) Lao Trademark Agency : LLC Bldg, Nongbone Road, Ban Nongbone, Saysettha District, P.O. Box: 925, Vientiane, LAO P.D.R
(54) ຫົວຂໍ້
(LA) CONTINUOUS BEAM MONORAIL STRUCTURE AND INSTALLATION METHOD
(57) ບົດສັງເຂບ
(LA)

Thc con{inuoLrs hcan.r monorail slructr.rc and instrllation method r.vith four guide-rvay
bearns in one modulc has special clraracteristics srch thal lhe first Nset o{'struciural posts (600) has t$,o structrre bcarinu suppon {400)  positions suppo ing two guidc-wav beams (200) and the second set ol slrueluml posts (5tX)) has onc post Lhut is an inncr pier segrrena
(700i 10 link r.vith two guide-wny bcams (200). Cuide-r.r,ay beams (200) and inner picr scgments
(700) will be linked and cquipped rvith wci  joints (90i) and a post-tensioning s3stem. T'he interiors of
the guide-way beams (200) and inner pier segments (700) have at least two ducts Mare more than or Icss than eight ducts
(800)
oi'guide-rvay beams
(200)
or an arrangement of at leasl two ducts (800) that ars more than or lcss lhan six ducts (800) 
(800)  ol inner pier scgmcnts (700) whieh support insiirrtion of the tendor group (900)
for linking the lirst guide-wa1 lrcam (201), the second guide-way beam (202). the third guide-way beam (203), tlre lirurth guideway Nbeam QA4)  anal the firct inner pier segnent (70 l), the second inner
pier scgment (702) and the third inner pier segmenl (70i) into a net$ork. Thc c()ntinuous
beam monorail sructurg and instailarion rnethod s,ith four guide-r,r,ay beams in one module has scverrrl modulcs that will link and become thc monorail netr,ork. I'hc method of installing continuous beam monorails has the following steps: Step I - Install rhe inner pier (700)t  Step 2 - lnstall the
guide-rvay beam  (?00): Step 3 * Pour concrete at n'et  between the guide-way beams (200) and inner pier segments (700); Step 4  joints  Pull tendons selected from the tendon group (900) in the first duct  (801), secord duct  {901)  tlrird duct (803). lourth duct (804), fil1h duct (805). sixth duct (806) or ninth duci  urrtil all tendons in the tendon group  reinli:rcement and pour plinth concretet Srep 6  {900)  have becn pulled; Srep 5 to link  {80?),  that joints{809), in thal otler, Pour groul concr€tei Step 7  remove 18mpoiary support cquipmenl lor installing guide-way beams  diaphragm (300); and Slep 9 -  Inslali expansion  (200):  joints as fingerjoinis. Slep 8 

 

(58) ການ​ຮຽກຮ້ອງ
ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີ ການດໍາເນີນການ
ຊື່ຂອງລາຍການວັນ​ທີສະຖານະ
Filing2020.12.28Filed
Filing2021.01.25Filed