​ໂລ​ໂກ້
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງ
Trademark - Madrid
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງຍ່ອຍ
Trademark - Madrid
(100) ເລກທີ ແລະ ວັນທີການຈົດທະບຽນ
ສະຖານະ
Filed
(180) ມື້​ໝົດ​ອາຍຸ
(200) ​ເລກທີ ​ແລະ ມື້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
LA M/1357146 2021.04.30
(400) ​ເລກທີ ​ແລະ ວັນ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່
(541)​ເຄື່ອງໝາຍ
(LA) DELL TECHNOLOGIES
(591)​ເຄື່ອງໝາຍ​ທີ່​ເປັນ​ສີ
(300) ລາຍລະອຽດບຸລິມະສິດ
(511) ການຈັດ​ໝວດ​ Nice
37
Installation, maintenance, and repair of computer hardware; maintenance and repair of data communications networks; maintenance and repair of hardware for data processing apparatus; installation of storage facilities; installation of hardware for computer networks; repair services for electronic business equipment; installation of hardware for computer systems; maintenance and repair of instruments; computer hardware (installation, maintenance and repair of -); installation of hardware for computer networks; upgrading of computer hardware; installation of communications network instruments; maintenance and repair of hardware for computer networks; maintenance and repair of hardware for data communications networks; installation of hardware for data network apparatus; office machines and equipment installation, maintenance and repair; installation of hardware for computer systems; installation of computer hardware for electronic data processing systems; maintenance and repair of computer hardware for telecommunications systems; advisory services relating to the installation of audiovisual equipment; advisory services relating to the installation of communication equipment; advisory services relating to the installation of security and safety equipment; advisory services relating to the maintenance and repair of mechanical and electrical equipment; information (repair -); information services relating to maintenance of security systems; information services relating to installation of security systems; providing information relating to safe maintenance and repair; providing information relating to the repair or maintenance of printing machines; providing information relating to the repair or maintenance of telecommunication machines and apparatus; providing information relating to the repair or maintenance of office machines and apparatus; consultancy services relating to installation of computers.
9
Hardware (computer-); computers; software; computer servers; desktop computers; notebook computers; laptop computers; computer components and parts; computer monitors; computer memory hardware; computer operating software; computer networking hardware; network access server hardware; NAS (network attached storage); operating software; tablet PCs; personal computers; handheld computers; TV monitors; printers; scanners; fax machines; computer docking station; batteries; battery chargers; power adapters; headphones; projectors; speakers; wireless controllers to remotely monitor and control the function and status of other electrical, electronic, and mechanical devices or systems; hard disk drives; CD-ROM drives; digital video disc drives; optical disk drives; computer peripherals; keyboards; computer mouse; communications processors; pulse code modulating processors; modems; tape drives; pc cards; memory cards; smart cards; ethernet cards; memory devices; add-on-cards for computers; memory boards; electronic memory integrated circuit chips; electrical cable; audio cable; communications cables; power cables; electric cables; cable connectors; cable adapters; coaxial cable connectors; electricity connectors; coaxial connectors; power connectors; electrical connectors; electronic connectors; adapter connectors (electric-); wire connectors (electricity); computer operating software; utility software; computer software packages; data storage devices; data storage apparatus; apparatus for data processing; computer software to enable retrieval of data; data processors; communications processors; video processors; sound processors; voice processors; processors (central processing units); data networks; computer networks; data transmission networks; computer memories; electronic memories; disc memories; external memories for cellphones; memories for use with computers; operating software; optical data storage drives; apparatus for data storage; data processing software; computer software for processing market information; computer software to enable the provision of information via the internet; computer software to enable the provision of information via communications networks; data protection backup units; computer software; network management software; telecommunications software; network access server operating software; computer software for document management; memory storage devices; storage apparatus for computer data; storage apparatus for computer programs; personal computer application software for managing document control systems; computer software for the collection of positioning data; computer software for analysing market information; software for searching and retrieving information across a computer network; computer software for creating searchable databases of information and data; computer hardware; application software for cloud computing services; computer interface software; computer software for controlling and managing access server applications; computer programs for project management; computer software applications; computer software applications, downloadable; computer networks; network management software; computer components and parts; information technology and audiovisual equipment; data storage media.
42
Computer design and development services; remote computer backup services; installation of firmware; design, development and implementation of software; installation, repair and maintenance of computer software; consultancy and advice on computer software and in the design and development of computer hardware; consultancy in the field of computer hardware and computer software; consultancy in the design and development of computer hardware; advisory and consultancy services relating to computer hardware; consultancy relating to computer systems; advisory services relating to computer systems design; advisory services relating to computer software design; computer software technical support services; information technology support services; consulting in the field of cloud computing networks and applications; cloud computing; computer hardware and software consulting services; design, development and implementation of software; software development, programming and implementation; implementation of computer programs in networks; design, development and implementation of software; design and development of computer hardware; computer network services; computer software development for others; design, maintenance, rental and updating of computer software; installation, maintenance, repair and servicing of computer software; technical consultancy relating to the installation and maintenance of computer software; troubleshooting of computer hardware and software problems; data migration services; cloud computing services; technical consultancy services relating to information technology; consultancy and information services relating to information technology architecture and infrastructure; design and development of computer software architecture; design and development of computer hardware architecture; hosting platforms on the internet; programming of software for internet platforms; consultancy relating to the design of home pages and internet sites; data recovery services; data encryption and decoding services; encryption, decryption and authentication of information, messages and data; design and development of electronic data security systems; consultancy in the field of computer security; software as a service [SaaS]; providing virtual computer environments through cloud computing; application service provider [asp], namely, hosting computer software applications of others; providing temporary use of non-downloadable software applications accessible via a web site; providing information about the design and development of computer software, systems and networks; software as a service; platform as a service [PaaS]; design and development of computer software; providing virtual computer systems through cloud computing; providing virtual computer environments through cloud computing; development and testing of computing methods, algorithms and software; testing of computers; testing of computer hardware; testing of computer programs; testing of computer software; testing of computing equipment; testing of electronic data processing systems; computer system monitoring services; monitoring of network systems; monitoring of computer systems by remote access; computer diagnostic services; providing information about the design and development of computer software, systems and networks; advisory and information services relating to computer software; advisory and information services relating to computer peripherals; information services relating to information technology; services for the provision of technological information; design and development of operating software for computer networks and servers; maintenance of computer software used for operating filling apparatus and machines; design and development of software for importing and managing data; computer rental services; issuing of information relating to information technology; analysis of information relating to information technology; hiring out data processing equipment; leasing of computer software; leasing of computer programs; leasing of computer apparatus; computer leasing; leasing computer facilities; leasing of computer equipment; leasing of access to a computer; leasing access time to a computer; data warehousing; electronic data storage; data duplication and conversion services, data coding services; data security services [firewalls]; computer programming for data processing; technical design and planning of telecommunications networks; design and planning services relating to telecommunication equipment; planning, design, development and maintenance of online websites for third parties; technical advice relating to computers; technical advisory services relating to data processing; temporary electronic storage of information and data; systems analysis (computer -); technical data analysis services; development of computer software application solutions; installation and customisation of computer applications software; website development services; programming of operating software for computer networks and servers; infrastructure as a service [IaaS]; design and development of data storage systems; maintenance of computer software relating to computer security and prevention of computer risks; updating of computer software relating to computer security and prevention of computer risks; backup services for computer hard drive data; IT security services in the nature of protection and recovery of computer data; design and development of internet security programs; computer programming services for electronic data security; design and development of electronic data security systems; computer security services for protection against illegal network access; provision of security services for computer networks, computer access and computerised transactions; IT consultancy, advisory and information services.
(531) ການຈັດໝວດໝູ່ Vienna
(730) ຜູ້​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
(740) ຊຶ່ບໍລິສັດຕົວແທນ
(LA) Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH : Rückertstraße 1 80336 Munich
(571) ​ເຄື່ອງໝາຍ
(566) ​ການ​ຕີ​ຄວາມ​ເຄື່ອງໝາຍ
(550) ລັກສະນະຂອງເຄື່ອງໝາຍທີ່ເປັນຄໍາສັບ
(526) ສິ່ງທີ່ຖືກປະຕິເສດ
ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີ ການດໍາເນີນການ
ຊື່ຂອງລາຍການວັນ​ທີສະຖານະ
Filing2021.04.30Filed